logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านที่ราชพัสดุ

 • เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
  14 มกราคม 2558
 • เอกสารประกอบการพิจารณาขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  14 มกราคม 2558
 • เงื่อนไขการโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ (จป.3901 2)
  14 มกราคม 2558
 • เงื่อนไขการโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย และขายหรือให้กรรมสิทธิ์บ้าน (จป.3901 1)
  14 มกราคม 2558
 • เงื่อนไขการขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม (จป.3903 2)
  14 มกราคม 2558
 • เงื่อนไขการขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมทืี่ถึงแก่กรรม (จป.3903 1)
  14 มกราคม 2558
 • ค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
  14 มกราคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร