logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • ว 46 ลว. 1 เม.ย 63 มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด19)
  25 สิงหาคม 2563
 • แบบแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  18 เมษายน 2562
 • แผนผังการจัดการข้อร้องเรียน ของสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  18 เมษายน 2562
 • โครงการ ?ธนารักษ์ประชารัฐ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชนยั่งยืน?
  26 ตุลาคม 2561
 • โครงการ ?รักษ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาร่วมกันพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืน?
  19 ตุลาคม 2561