logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ/พันธกิจ

ภารกิจ    

     มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การปกครอง การดูแลการบำรุงรักษาและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งจัดหาประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
  2. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นมิตร
  3. นำเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน
  4. ปฎิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล หรือ GOOD GOVERNANCE


พื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   (50 เขต)
 
 
 


กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

     ประกอบด้วย
 

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1  

 
     รับผิดชอบพื้นที่ 25 เขต ปทุมวัน ดินแดง ลาดกระบัง วังทองหลาง บางคอแหลม คันนายาว สะพานสูง ห้วยขวาง พระนคร บางกะปิ บึงกุ่ม บางซื่อ บางพลัด คลองสาน บางกอกน้อย คลองสามวา ราษฎร์บูรณะ หนองจอก ราชเทวี ดุสิต จตุจักร ธนบุรี มีนบุรี ทุ่งครุ จอมทอง
 

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2  

 
     รับผิดชอบพื้นที่ 25 เขต ดอนเมือง ตลิ่งชัน วัฒนา ลาดพร้าว ยานนาวา บางเขน สายไหม หลักสี่ ทวีวัฒนา บางรัก พญาไท สาทร บางกอกใหญ่ ประเวศ บางขุนเทียน ภาษีเจริญ สัมพันธ์วงศ์ ป้อมปราบฯ หนองแขม  บางนา สวนหลวงบางบอน คลองเตย บางแค พระโขนง
 
มีหน้าที่
จัดการการใช้ประโยชน์ในราชการ
     -  อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
     -  อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
     -  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือกิจการ สาธารณูปโภค
     -  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้าง และการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
     -  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอความยินยอม หรือ ขอคืนที่ราชพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย
     -  ให้คำแนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ การพัฒนาและจัดหาประโยชน์
     -  การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น
     -  การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
     -  การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
     -  การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
     -  การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
     -  การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
     -  การบริหารจัดการสัญญาที่มีการลงนามแล้ว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ ดำเนินการในกิจการของรัฐ
     -  การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเช่าและการจัดหาประโยชน์
     -  ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ เกี่ยวกับการเช่าที่ราชพัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้อง   การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
     -  การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน
     -  การแก้ไขปัญหาระบบการขนส่งและจราจร ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

 

ส่วนรายได้

 
มีหน้าที่
     -  จัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่า และบัตรประจำตัวผู้เช่า
     -  ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ และจัดทำบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งกองคลัง
     -  เร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่างๆ ทุกประเภท
     -  ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
     -  ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และค่าภาษีต่างๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน
     -  ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน  ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
     -  จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา เงินค้างชำระ และค่าภาษีต่างๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
     -  จดทะเบียนสัญญาเช่านานปี
     -  ดำเนินการเกี่ยวกับการถอนคืนเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ
     -  ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินผ่านธนาคาร
     -  ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่า ตามหลักการที่กรมธนารักษ์อนุมัติ
     -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

 

ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

 
มีหน้าที่
ด้านทะเบียนและหลักฐาน
     -  ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียน ที่ถูกต้อง ทันสมัย
     -  ให้ข้อมูลในการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
     -  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
     -  ตรวจสอบบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ ทะเบียนที่ราชพัสดุ และรายงานผลการตรวจสอบ
     -  เก็บรักษา จัดทำบัญชีคุม ตรวจสอบสภาพ และรายงานผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
     -  อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งอนุญาต ให้นำต้นไม้ ดิน หรือ ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ ทางราชการ สาธารณประโยชน์ หรือ สาธารณกุศล ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
     -  เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือ ค่าเวนคืนที่ดิน จากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น
     -  การรับมอบการส่งคืนที่ราชพัสดุจากการใช้ประโยชน์ในราชการ หรือ จากการจัดให้เช่า
     -  การรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์รวมทั้งดำเนินการใดๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
     -  ดำเนินการสำรวจรังวัด พิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์หรือตรวจสอบเนื้อที่ตามประมวล กฎหมายที่ดินการจัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้ง แนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ ประโยชน์
     -  การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง – คูเมือง
     -  การระวังชี้แนวเขต และการลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน
     -  จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศค่าพิกัดหมุดหลักฐานที่ดิน เป็นต้น
     -  พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ
     -  จัดเก็บหลักฐานการสำรวจรังวัด และแผนที่ที่ราชพัสดุ
     -  บริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
     -  จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
     -  การสำรวจรายการเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การทำบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ
     -  ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญ สำหรับที่ดินราชพัสดุแปลงที่ยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
     -  ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ด้านการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
     -  ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ
     -  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืน รับมอบการส่งคืนที่ราชพัสดุ
     -  ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
     -  ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 
มีหน้าที่
     -  ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
     -  ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของสำนัก ฯ
     -  ดำเนินการด้านพัสดุของสำนักฯ
     -  ดำเนินการด้านการเงินและการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักฯ
     -  รวบรวมและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
     -  ดำเนินการรวบรวม จัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
     -  งานสวัสดิการภายในสำนักฯ
     -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

18 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 3096 ครั้ง