logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

แผนงาน/โครงการ

  • โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล้าคูคลอง
    18 เมษายน 2562